• Privacyregelement

  Privacyregelement:

   

  Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen, AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie.

  De AVG geldt voor elke organisatie, ook voor sportverenigingen. De AVG heeft tot doel, de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen, en legt vast hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens.

  De Ammerstolse Sport Vereniging, (hierna te noemen, ASV) heeft ook te maken persoonsgegevens waar wij veilig mee om dienen te gaan. In onze privacyverklaring melden wij u, welke gegevens wij in ons bezit hebben, en hoe wij hiermee om gaan.  

   

  Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

  In de AVG worden persoonsgegevens opgedeeld in 2 groepen. De gewone persoonsgegevens, en de bijzondere persoonsgegevens.

  Qua bijzondere persoonsgegevens leggen wij niets vast. Onze webhost biedt ons weliswaar een maandrapportage aan met de ip-nummers van alle bezoekers van onze website, maar deze zijn niet gepersonifieerd, het is dus onmogelijk om te zien wie onze website bezoekt, welke pagina’s deze persoon heeft bekeken, etc.

   

  Qua gewone persoonsgegevens leggen wij het volgende vast:

  - Naam (voor- én achternaam)

  - Adres

  - Postcode

  - Woonplaats

  - Geboortedatum

  - Geboorteplaats

  - Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

  - Emailadres

  - Legitimatiebewijs (paspoort, ID, rbw) + nummer van dit bewijs (vanaf 16 jaar en ouder)

  - Bank/girorekeningnummer

  - Pasfoto (noodzakelijk voor de spelerspas van de KNVB)

   

  Hoe verkrijgt ASV deze gegevens? 
  De gewone persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, zijn verkregen via het doorgeven van informatie middels formulieren, of via rechtstreeks contact met u.  

  Voor kinderen, jonger dan 16 geldt dat hun persoonsgegevens via ouder(s) of voogd(en) dienen te worden doorgegeven.

  Waarvoor heeft ASV deze gegevens nodig?

  - Voor het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)

  - Voor het evt. overschrijven naar een andere vereniging

  - Voor het aanmelden bij activiteiten binnen de vereniging (bijv. het pupillenreisje)

  -  Om u te wijzen op allerhande overige activiteiten, zowel binnen als buiten de vereniging.

  - Voor het afhandelen van contributiebetalingen, etc.

  - Voor het publiceren van uitingen op de website (bijv. naam speler in een wedstrijdverslag of op de elftalpagina).

   

   

   

  Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

  Wij gaan nauwkeurig en vertrouwelijk met uw vastgelegde persoonsgegevens om.
  Uw gegevens worden door ASV niet gebruikt voor allerlei doeleinden, of zullen niet verstrekt worden aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

   

  Wie kan uw persoonsgegevens inzien?
  Alleen de personen die daartoe bevoegd zijn, en voor wie het in hun rol noodzakelijk is, kunnen uw persoonsgegevens inzien. Denk hierbij aan de penningmeester, onze secretaris, etc.

    

  Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
  Na beëindiging lidmaatschap bewaren wij deze gegevens maximaal 7 jaar, ingaande op de dag van uitschrijving. Dit is wettelijk voorgeschreven.  

  Om u ook na beëindiging van uw lidmaatschap te kunnen benaderen voor bijv. een reünie, of andere bijzondere gebeurtenissen, zullen wij onze nieuwe leden om toestemming vragen, om een deel van de persoonsgegevens te mogen blijven bewaren. Dit zal geschieden middels een toevoeging aan het inschrijfformulier.

  Mocht u reeds lid zijn, zullen wij u die vraag na beëindiging van het lidmaatschap stellen.

   

  Afbeelden van persoonsgegevens en fotomateriaal in onze media

  ASV beheert de website www.ammerstolsesv.nl, de Facebook-pagina Ammerstolse SV, de Twitter-pagina Ammerstolse SV, en geeft frequent een nieuwsbrief uit.

   

  In deze media worden wat betreft persoonsgegevens, alleen namen afgebeeld.

  Voor bestuursleden, leiders en trainers geldt dat ook hun telefoonnummer wordt afgebeeld. Voor onze secretaris geldt als énige, dat zij ook met haar telefoonnummer én adres wordt afgebeeld.

  Voor foto’s geldt dat wij alleen foto’s plaatsen indien er méér dan 1 persoon op staat afgebeeld. Plaatsing van zo’n foto vindt anoniem plaats, namen worden alleen afgebeeld indien wij daar toestemming voor hebben gekregen.

  Het kan voorkomen dat u of uw kind anoniem op zo’n foto op een van onze media staat afgebeeld. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u een verzoek tot correctie sturen naar  info@ammerstolsesv.nl, wij zullen dan passende maatregelen nemen (zoals bijv. gezicht onherkenbaar, of foto verwijderen, etc).

  Het auteursrecht t.a.v. de inhoud van de genoemde media, berust bij ASV. Het is niet toegestaan de inhoud van deze media geheel danwel gedeeltelijk openbaar te maken, of in enige vorm of enige wijze te kopieren en te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.

   

  Whatsapp, volgen van onze media, links naar andere websites

  ASV beheert geen overige communicatietools zoals Whatsapp. Deelname aan zo’n groep valt niet onder het privacy beleid van ASV. Wanneer u deelname aan zo’n groep accepteert, bent u als deelnemer zelf verantwoordelijk voor het beheren van uw eigen privacy.

  Dat geldt ook voor het volgen van onze Facebook- en/of Twitter-pagina’s; u bent verantwoordelijk voor de privacy van uw persoonlijke gegevens op uw eigen Facebook- en/of Twitter-pagina.

  Onze media kunnen links naar andere websites bevatten; deze websites vallen ook niet onder ons privacy beleid.

   

  Gegevens inzien, aanpassen
  Leden die 16 jaar of ouder zijn, hebben het recht om de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien of aan te (laten) passen. U kunt ons per email een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens toesturen. Om zeker te zijn dat wij met de juiste persoon van doen hebben, verzoeken wij u een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te voegen. Ter bescherming van uw privacy kunt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto zwart maken.
  Voor leden die jonger dan 16 jaar zijn, geldt dat dit verzoek alleen een ouder en/of voogd kan worden ingediend.  

  Stuurt u dit verzoek naar info@ammerstolsesv.nl; ASV zal dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

   

  Wijzigen privacy beleid

  Indien nodig kan ASV haar privacy beleid aanpassen. We zullen op onze website de meest recente versie tonen. Mochten er belangrijke wijzigingen plaatsvinden (bijv. bij wetsaanpassingen) zullen wij u via een nieuwsbericht op de website en in onze nieuwsbrief hiervan op de hoogte stellen.

   

  Wilt u méér over AVG weten?

  Klik dan op de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

   

  Heeft u nog vragen?

  Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit document, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@ammerstolsesv.nl, wij zullen u z.s.m. antwoord geven.